پشتیبانی24/7تلفن‌های  0313814

آموزش های کاربردی رسا

ثبت قرارداد مرجع

هر یک از مراجع درمانی پس از فرایند ثبت مرجع خود به منظور تسهیل و افزایش ارائه خدمات به افراد بیمه شده که تحت پوشش بیمه گرهای مختلف می باشند، با این شرکت های بیمه گر قرارداد ثبت می نمایند
اطلاعات بیشتر