Skip links

بیشتر درباره رسا

خدمات رسا روشی نوین برای مدیریت هزینه های فرآینده ای اجرایی بیمه درمان ارائه می دهد و با مدلها و راهکارهایی که پیشنهاد می کند، راه حل بهینه ای برای کاهش هزینه و ریسک های عملیاتی، فنی و پشتیبانی، اصلاح ساختارخدمات ،مدل کسب و کار بهینه سازی فرآیندها و درنهایت بهبود ویکپارچه سازی زنجیره خدمت ایجاد می کند.پنل های رسا راهکار سلامت (رسا) دارای 8 پنل مجزا جهت خدمت رسانی و انجام امور ذینفعان سامانه می باشد. این 8 پنل شامل موارد زیر می باشد :

 • پنل مراجع درمانی
 • پنل ارزیاب خسارت
 • پنل بیمه شده
 • پنل بیمه گزار
 • پنل بیمه گر
 • پنل کارتابل
 • پنل حسابداری

مزیت های رسا

•انجام الکترونیکی فرآیند ها
• کاهش خطا در ارائه خدمات
• افزایش کیفیت در ارائه خدمات
• ایجاد نظام هماهنگ خدمت رسانی
• جلوگیری از بروز تقلب
• کاهش دوباره کاری خدمات درمان
• کاهش هزینه های دسترسی به اطلاعات
• کاهش هزینه های مدیریت خدمت
• افزایش نظارت و کنترل بر کیفیت خدمات بیمه گری
• ساده سازی ارتباطات از طریق فرآیند های اختصاصی بیمه گر
• شفاف سازی مالی و عملیاتی
• عدم استفاده از کاغذ و صرفه جویی در هزینه ها
• انتقال آنلاین اطلاعات پرونده های خسارتی به شرکت بیمه با نرم افزار HIS بیمارستان

امکانات کلی رسا

سامانه رسا در راستای یکپارچه سازی جهت ارائه خدمت با توجه به نیازهای بیمه گران و تمامی ذینفعان، امکاناتی را ارائه می نماید:
• بکار گیری فرآیندهای بهینه در حوزه درمان از مرحله صدور قرارداد(بیمه نامه) تا پرداخت هزینه های درمان
• ارتباط موسسات درمانی و ارزیاب های خسارت با شرکت های بیمه گر از طریق یک سامانه متمرکز در بستر اینترنت
• دسترسی کاربر به تمام فرآیند ها از طریق کارتابل واحد
• کنترل عملیات های خاص با موتور گردش کار
• دسترسی کاربر به تمام پنل ها از طریق کد کاربری یکتا ( SSO )
• داده کاوی و تحلیل اطلاعات ( BI )
• دسترسی به گزارش های متنوع، به هنگام و یکپارچه
• کشف و شناسایی تقلب های ارزیابی