Skip links

قابلیت های پنل ارزیاب خسارت

در این پنل قابلیت های مختلفی جهت ثبت هزینه پرونده های مستقیم جهت انجام ارزیابی ارائه می گردد. در ادامه به این قابلیت ها اشاره می گردد:

امکان ثبت هزینه خسارت مستقیم

امکان جستجوی هزینه ها

امکان مدیریت بسته های صورتحساب

امکان مدیریت درخواست ارزیابی

امکان پذیرش بسته های فیزیک اسناد

امکان انجام کارشناسی پرونده

امکان ثبت کسور پرونده

امکان صدور حواله جهت پرداخت

امکان بایگانی صورتحساب ها

امکان دریافت گزارشات عملکرد

امکان کنترل سقف

امکان کنترل اتوماتیک تعرفه، جنسیت، هزینه و.. .