Skip links

8. چطور می توانم برای مرجع درمانی پزشک ترخیص تعریف کنم؟

با انتخاب آیتم اطلاعات مرجع، بخش پزشکان، نسبت به افزودن موردی یا گروهی پزشکان اقدام نمایید.

Leave a comment