Skip links

6. در مرجع درمانی چگونه برای ارسال فیزیک صورتحساب خود اقدام کنم؟

ابتدا گزینه نمایش نامه ها و سپس کلید ارسال فیزیک را انتخاب نمایید.

Leave a comment