Skip links

7. مراحل تخصیص دسترسی به کاربر (مرجع درمانی) به چه ترتیب می باشد؟

وارد قسمت مدیریت کاربران شده و با انتخاب دکمه افزودن کاربر نسبت به ایجاد دسترسی اقدام نمایید.

Leave a comment