Skip links

4. چطور به عنوان بیمه شده می توانم در سیستم هزینه های خود را پیگیری کنم؟

بعد از ثبت کاربر جدید وارد پنل بیمه شده و هزینه های خود را مشاهده نمایید.

Leave a comment