Skip links

10. در مرجع درمانی چگونه یک بیمار را ترخیص کنم؟

  • سرپایی : در بخش پذیرش و ترخیص مرجع کد ملی بیمه شده را در قسمت «لطفا کد ملی/ شماره گذرنامه بیمه شده را وارد نمایید» نوشته و پذیرش سرپایی را انتخاب نمایید ، در مرحله بعدی لیستی از معرفی نامه های باز بیمه شده نمایش داده میشود که با انتخاب هر مورد نسبت به ترخیص معرفی نامه مورد نظر اقدام نمایید.
  • بستری : در بخش پذیرش و ترخیص مرجع کد ملی بیمه شده را در قسمت «لطفا کد ملی/ شماره گذرنامه بیمه شده را وارد نمایید» نوشته و ترخیص بستری را انتخاب نمایید ، در مرحله بعدی لیستی از معرفی نامه های باز بیمه شده نمایش داده می شود که با انتخاب هر مورد می توانید نسبت به ترخیص معرفی نامه مورد نظر اقدام نمایید.

Leave a comment