Skip links

13. در مرجع درمانی چگونه میتوان یک واحد سازمانی که اشتباه ثبت شده است را حذف کرد؟

وارد قسمت اطلاعات مرجع، آیتم واحد های سازمانی شده و نسبت به حذف واحد مورد نظر اقدام نمایید.

Leave a comment