Skip links

14. در مرجع درمانی چگونه از معرفی نامه و پرونده های خود گزارش بگیرم؟

با انتخاب آیتم گزارشات نسبت به درخواست گزارش مورد نظر اقدام نمایید.

Leave a comment