Skip links

16. وضعیت یک بسته صورتحساب یا صورتحساب مستقیم را از کجا مشاهده کنم؟

وارد پنل ارزیاب خسارت شده و با انتخاب آیتم جستجوی هزینه ها  نسبت به بررسی وضعیت یه صورتحساب اقدام نمایید.

Leave a comment