Skip links

17.مرجع درمانی : چگونه ثبت قرارداد انجام دهم ؟

وارد کارتابل شده و آیتم ایجاد گردش کار جدید را انتخاب نموده و نسبت به ثبت قرارداد یا الحاقیه مرجع درمانی اقدام نمایید.

Leave a comment