Skip links

21. در مراجع درمانی چگونه یک خدمت جهت پذیرش را اضافه کنیم؟

با ثبت فرم الحاقیه در پنل کارتابل انتخاب گزینه «ایجاد گردش کار جدید» و باز کردن فرم الحاقیه در قسمت «واحد های ارائه دهنده خدمت» آیکن «خدمات واحد» میتوانید خدمات مورد نظر راحذف یا اضافه نمایید که پس از تایید الحاقیه توسط شعبه تغییرات اعمال می شود.

Leave a comment