Skip links

23. چگونه میتوانم در هنگام ثبت قرارداد مرجع فایل قرارداد خود را ضمیمه کنم؟

با ورود به پنل «کارتابل» و انتخاب گزینه «ایجاد گردش کار جدید» میتوانید ثبت قرارداد مرجع یا ثبت الحاقیه مرجع انجام دهید. پس از باز شدن و تکمیل فرم قرارداد یا الحاقیه در قسمت پیوست میتوانید فایل قرارداد کتبی را ضمیمه نموده و به شعبه ارسال کنید.

Leave a comment