Skip links

24. در پنل ارزیاب خسارت چگونه ثبت هزینه انجام دهم؟

در پنل ارزیاب خسارت با انتخاب گزینه «ثبت هزینه» و وارد نمودن کد ملی بیمه شده و انتخاب قرارداد بیمه شده با وارد کردن نوع خدمت برای بیمه شده مورد نظر، می توانید مبلغ و مرجع درمانی ثبت هزینه انجام دهید.

Leave a comment