Skip links

25. در پنل ارزیاب خسارت معنای خطای «هیچ پرونده ای واجد شرایط ارزیابی یافت نشد» چیست؟

شماره حساب و یا شماره شبا برای بیمه شده ثبت نشده است و یا اشتباه ثبت شده است.

Leave a comment