Skip links

26. سقف یکه بیمه شده چگونه بررسی میشود؟

از دو پنل ارزیاب خسارت و بیمه گر میتوانید با انتخاب آیتم «گزارشات»، سپس «گزارش مانده سقف» را با وارد نمودن کد ملی بیمه شده و تاریخ ثبت هزینه مشاهده نمایید.

Leave a comment