Skip links

28. انتقال بیمه شده از یک واحد سازمانی به واحد سازمانی دیگر چگونه است؟

در پنل بیمه گر بیمه گر میتوانید با استفاده از گزینه «انتقال بیمه شده»،  بیمه گذار ارشد را انتخاب کرده و شماره قرارداد مبدا و مقصد و سایر اطلاعات لازم را تکمیل نمایید. سپس با تایید انتقال بیمه شده، انتقال همراه با هزینه های ثبت شده در قرارداد مبدا به قرارداد مقصد انجام می شود.

Leave a comment