Skip links

29. بعد از ایجاد صورتحساب و تایید آن گزینه نمایش نامه ها برای ارسال فیزیک صورتحساب وجود ندارد؟

برای ارسال فیزیک صورت حساب  کاربر باید دسترسی مدیر مالی را داشته باشد بنابراین مدیر فنی مرجع با استفاده از پنل «مدیریت کاربران» پست سازمانی کاربر مورد نظر را ویرایش کرده و دسترسی مدیر مالی را به کاربر اختصاص می دهد.

Leave a comment