Skip links

30. به عنوان مرجع درمانی در سیستم ثبت نام انجام شده است ولی صفحه نخست فیلد مربوط به پذیرش بیمه شده داده نمی شود؟

مدیر فنی مرجع با استفاده از پنل «مدیریت کاربران» با افزودن کاربر جدید و یا ویرایش کاربر ثبت شده، پست سازمانی کاربر مورد نظر را ویرایش کرده و دسترسی صندوقدار سرپایی و صندوقدار بستری را به کاربر اختصاص می دهد.

Leave a comment